© 2019 published by teamingwithlife.info

CREATIEPATRONEN BENUTTEN

Van lineair, voorbij circulair naar creatiegewijs...

 

circulair

gedijend

sustainability

recycleren

creatiegewijs

uitdijend

createability

eindeloze groei

transformeren & accumuleren

Wat als we ons al die tijd

in kringlooptheorieën vergissen?

Een uitnodiging om werkelijkheid opnieuw te begrijpen

Door Jos Willemsen

"Als leven op Aarde lang lang geleden zo primitief 'begonnen' is en uit dit primitieve leven zo'n rijke groen-blauwe biosfeer is ontstaan, hoe kunnen we dan van circulaire patronen spreken?"

 

"En is de groei van de biosfeer ontstaan ondanks het eten door al de organismen die op deze Aarde leefden

of dankzij het eten door al deze organismen?"

Het begon allemaal met deze simpele vragen. Mijn kritisch kijken naar kringloop theorieën, mijn vaststellen dat leven zich voortdurend ontwikkelt, ontvouwt en uitdijt en dat de zo genaamde kringlopen dus niet in kringen verlopen en dus eigenlijk niet bestaan.

Wanneer je zo naar de wereld kijkt, wanneer je de wereld ziet als een wereld waar leven gedurende lange tijd is uitgedijt, wanneer je vaststelt dat al die organismen aan de groei van de biosfeer hebben bijgedragen dan verandert er in een mensenhoofd heel erg veel. Zo ging het toch bij mij. Want dit was heel anders dan het circulaire gedachtengoed dat ik mij al die tijd had aangemeten. Leven creëert steeds meer leven, zo is het toch gedurende lange tijd gegaan.

 

Dit besef heeft mij heel diep geraakt. Want dit betekent dat de aarde geen gesloten systeem is zoals ik altijd had gedacht, het betekent dat de aarde een open systeem is, het betekent dat de aarde zich open stelt en zo de levende biosfeer in staat stelt steeds meer energie uit de kosmos over te nemen en in leven op te hopen. In steeds meer voedsel en in steeds meer bruikbare grondstoffen, in steeds meer opgehoopte energie, en in deze groeipatronen is biodiversiteit steeds complexer en steeds rijker geworden. En in deze complexiteit is de biosfeer in het ophopen steeds succesvoller geworden, zo is het toch gedurende lange tijd gegaan.

Weeffout

Zit er een grote weeffout in de kringloop theorie? Ik denk het wel. Het waren vooral ééncelligen die het eerste leven op een quasi kale aardkorst vertegenwoordigden. Vervolgens is dit primitieve leven geëvolueerd en uitgegroeid tot een biosfeer, tjokvol hoog opgaand gebladerte en tjokvol gewerveld en ongewerveld gedierte. Een aardkorst met vruchtbare bodem in dikke humuslagen. Er zijn zelfs grote voorraden olie, gas en steenkool ontstaan, als een soort restproduct uit deze voortdurende creaties. Allemaal creaties die er eerder niet waren. Zijn kringlopen dan circulair te noemen? Dat kan toch alleen als het leven ook nu nog uit ééncelligen op een quasi kale aardkorst zou bestaan.

 

Het bestaan van kringlopen is wel bedacht maar deze theorie is nooit bewezen. Sterker nog, met het duiden van al deze creaties laat leven zien dat leven veel meer doet dan ronddraaien in circulaire patronen. Leven circuleert wel maar niet in gesloten circulaire patronen. Door het eten (transformeren) door de dieren, door hun uitwerpselen wordt de bodem vruchtbaarder hetgeen de planten instaat stelt beter te groeien en nog meer energie uit de kosmos en nog meer nutriënten uit de bodem over te nemen en om te zetten in nog meer voedsel voor nog meer dieren. Eten is (deel van) een creatieproces en biodiversiteit is extreme efficiëntie: Door het eten door al die soorten ontstond er steeds meer eten...

kringloop theorie

opbouw en afbraak

creatie theorie

transformeren en accumuleren

 

voor

na

na

na

Het leven dat primitief 'begon' en zich vervolgens heeft ontwikkeld, ontvouwd en is uitgedijd, de energie die zich ophoopt

We worden door extreem efficiënte creatiepatronen omringd

Het is de ontwrichting van deze creatiepatronen die maakt dat nu schaarste ontstaat

dominerend

gedijend

life has sustained for billions of years

sustainability

gelijkwaardig

ecologische voetafdruk minimaliseren

soorten beschermen

uitdijend

life has created for billions of years

createability

samenwerkend

ecologische voetafdruk optimaliseren (positief bijdragen)

met andere soorten samenwerken

Optimistische tijd

Misschien staan we nu aan het begin van een constructief optimistische tijd. Want wanneer wij dit verschil kunnen maken, het verschil tussen eten als consumptie en eten als creatieproces creëren wij het verschil tussen een ge-dijende wereld en een uit-dijende wereld.

Het geeft ruimte aan een nieuw begrijpen van werkelijkheid en het geeft ruimte aan een nieuwe efficiëntie. Waarin efficiëntie verandert van zo min mogelijk energie ver-bruiken naar zo veel mogelijk energie ge-bruiken. Om ons en alle andere soorten als één gezamenlijk macro organisme instaat te stellen de patronen van energie te volgen, om zo steeds meer energie uit de kosmos over te nemen en als steeds meer voedsel in de levende biosfeer uit te kristalliseren en stoffelijk te maken.

In dit ophopen kan steeds meer leven ontstaan, hierin kunnen landschappen steeds energieker, steeds vruchtbaarder en steeds productiever worden. Steeds productiever in productie van voedsel, steeds productiever in productie van bruikbare grondstoffen én steeds productiever in creatie van biodiversiteit. Samen met andere soorten kunnen we al etende de wereld verrijken en de grote opgaven waar onze samenleving voor staat misschien wel eenvoudig laten verdampen. Samen met andere soorten omdat andere soorten kunnen eten (transformeren) wat wij niet kunnen eten. Zij staan allemaal klaar om hier aan mee te werken, om te doen wat zij zo goed kunnen en ook zo graag doen.

Deze efficiëntie geeft ruimte aan het ontstaan van een heel andere mens-natuur relatie. Inplaats van sustainability kunnen we toegroeien naar wat ik graag createability* noem: Giving life the ability to create ever more life! Omdat dit samenwerken met andere soorten ons in staat stelt creatiepatronen te optimaliseren en omdat dit samenwerken veel rijker is, veel efficiënter en vooral ook veel leuker. Zo'n samenwerken geeft aan ons bestaan een nieuw elan, een prachtige kans om opnieuw vorm te geven aan de toekomst waar wij in willen leven.

* Createability is een nieuwe door Jos Willemsen voorgestelde term

Het is de kosmos die onze Aarde in oneindig grote hoeveelheden energie onderdompelt. Het is voedsel dat ons met deze energie en het potentieel van oneindig grote overvloed verbindt

Van sustainability naar createability

Nieuw elan voor de toekomst waar wij in willen leven

Door Jos Willemsen

In het herkennen van creatiepatronen ontstaan een aantal nieuwe paradigma's. Paradigma's die aanleiding geven om anders naar werkelijkheid te kijken en ze motiveren om anders te handelen. En interessant genoeg kan dit op een wijze die de nu schijnbaar tegengestelde werelden van economie en duurzaamheid niet langer van elkaar scheiden maar samenbrengt en beiden in hun kracht zet. Het samenbrengen van deze schijnbaar verschillende werelden met schijnbaar tegengestelde belangen stelt ons misschien wel instaat de transitie naar een écht duurzame toekomst heel snel te laten gaan

In de oude paradigma's:

 

- was leven gedurende lange tijd  ge-dijend  - sustainability

- is de aarde een gesloten systeem

- is eten consumptie, zijn uitwerpselen een laagwaardiger residu

- kent groei op deze planeet grenzen, zijn voorraden van grondstoffen beperkt en moeten we daarom zuinig met deze voorraden omspringen

- is leven een zelfregulerend kwetsbaar systeem, balancerend op een wijze die leven instaat stelt te overleven

- bepaald competitie hoe leven evolueert

- passen soorten zich aan. Zij passen zich aan de omstandigheden waarin zij zich begeven aan

De oude paradigma's motiveren ons om:

 

- natuur te beschermen, te handelen met ethische motieven

- kringlopen te sluiten, te recycleren

- binnen de planetaire grenzen te werken

 

- te produceren met zo min mogelijk energie ver-bruik

(benut uitsluitend de explosie van energie)

- minder te ver-bruiken, met schaarste om te gaan

 

- te produceren met minimale CO2 uitstoot

- te werken aan een circulaire economie, degrowth economie

 

 

In de nieuwe paradigma's:

 

- was leven gedurende lange tijd uit-dijend  -  createability

- is de aarde een open systeem, stelt leven zich open en is in dit openstellen doorheen de tijd steeds meer energie uit de kosmos overgenomen en in de levende biosfeer uitgekristalliseerd en opgehoopt

 

- is eten een creatieproces, zijn uitwerpselen een hoogwaardiger product. Hierin stelt het hoogwaardig transformeren het geheel (vooral planten) in staat beter te groeien en zo in het accumuleren (ophopen) steeds succesvoller te zijn

 

- is groei op deze planeet (in potentie) onbegrensd. Stelt het benutten van creatiepatronen ons in staat steeds meer energie uit de kosmos over te nemen en zo in steeds meer levende energiematerie op te hopen en steeds hoogwaardiger te maken

- is leven een krachtig zelfregulerend systeem, samenwerkend op een wijze die leven in staat stelt door kosmische energie te worden voortgestuwd en steeds verder uit te dijen. Hierin is het de ontwrichting van creatiepatronen (de ontwrichte biodiversiteit) die maakt dat nu schaarste ontstaat

- is alles energie en stroomt energie langs de weg van de minste weerstand. Hierin is niet competitie maar efficiëntie het patroon waarlangs leven evolueert. En hierin heeft iedere soort een extreem talent om het verrijken van de biosfeer steeds succesvoller te maken

- worden soorten aangepast. Hierin is evolutie een voortdurende stroom en een uitwerking van creërende kosmische invloeden doorheen de tijd. Waarin soorten door deze invloeden in de meest efficiënte expressies worden aangepast en processen van creatie steeds efficiënter worden gemaakt

De nieuwe paradigma's motiveren ons om:

- met andere soorten samen te werken, ecosysteemprocessen te optimaliseren. Dit is handelen vanuit efficiëntie en heeft meer ecologische bijdragen bovendien. Andere soorten kunnen eten (transformeren) wat wij niet kunnen eten. Zo'n samenwerken resulteert in meer hoogwaardige transformatie, en daarmee ook in meer hoogwaardige accumulatie: Steeds meer leven én steeds meer productie

 

- cycli open te stellen, hoogwaardig te transformeren, leven zo in staat te stellen steeds meer energie uit de kosmos over te nemen en in leven op te hopen

- groeicondities te optimaliseren, de planetaire grenzen op te rekken

- te produceren met zo veel mogelijk energie ge-bruik (benut de explosie en vooral de implosie van energie). Om leven zo in staat te stellen steeds meer energie uit de kosmos over te nemen en in de levende biosfeer op te hopen

 

- meer te ge-bruiken, overvloed te creëren. In patronen van overnemen, verwerken en in getransformeerde toestand weer aan volgende soorten over te dragen. Om leven zo in staat te stellen steeds meer energie uit de kosmos over te nemen en in de levende biosfeer op te hopen

- te produceren met maximale CO2 opname, maximale fotosynthese

- te werken aan een spiral economie, share economie

Waarin het volgende in de verbeterde condities van het vorige groeit!

 

Omdat transitie zo biodiverser, productiever, rijker en vele malen leuker is...