top of page

Competitie en concurrentie, zo vallen ze pardoes uit de boom van evolutie

Bijgewerkt op: 5 sep. 2023


tekening door Charles Darwin


In het kort: Competitie en concurrentie, het zij concepten die in onze cultuur en economie al lange tijd diep geworteld zijn en voor ons doen en voor ons laten bepalend. Maar energie stroomt en hoopt zich op. Het is een dans waarin alle energie samenwerkt in patronen waarin het ophopen steeds succesvoller wordt gemaakt.


In deze patronen worden competitie en concurrentie niet herkend. En doordat ze niet herkend worden ontwrichten deze concepten de patronen waarlangs energie van nature stroomt, ze ontwrichten de patronen waarlangs energie aan leven vorm en kracht geeft, de patronen waarlangs het levende weefsel creëren en innoveren kan.


En wanneer werkelijk alles energie is (Einstein e.a.), moeten we dan aan deze concepten nog langer betekenis blijven geven? Zijn ze dan nog langer houdbaar of is het de hoogste tijd om voor heel andere vormen van samenleven te kiezen?


Door Jos Willemsen

 

Het was in het boek 'On the origin of species' (1859) waarin Charles Darwin beschrijft hoe de evolutie van soorten door natuurlijke selectie bepaald wordt. Hij beschrijft hoe de soorten die zich het beste aan de omgeving aanpassen overleven.


Even later bedacht de filosoof Herbert Spencer op Darwin's evolutietheorie de quote ‘Survival of the fittest’ voor de ontwikkeling van de menselijke maatschappij. Waarop Darwin de quote ook in zijn publicaties heeft overgenomen, waaronder in de vijfde editie van 'On the Origin of Species' . Het is een quote die volgens critici niet de goede vertaling is voor wat Darwin eigenlijk met de 'best aangepaste' bedoeld heeft.


Maar Darwins werk betekende een wetenschappelijke revolutie die, gevoed door de quote van Spencer ook op het maatschappelijk leven van grote invloed is geweest. Ook nu nog zijn concepten als concurrentie en competitie en ook het individualisme in ons economisch- en maatschappelijk weefsel diep geworteld en zijn ze voor onze dagelijkse omgang mede bepalend.


Maar als alles energie is (Einstein e.a.), is deze evolutietheorie dan nog langer houdbaar? En als deze evolutietheorie niet langer houdbaar is, is de structuur van ons economisch- en maatschappelijk weefsel dan ook niet aan een grondige herziening toe? Ik denk dat we onze samenleving radicaal gaan veranderen zodra we de evolutie van het weefsel waarin wij leven beter begrijpen, zodra we de patronen van energie beter begrijpen. Begrijpen hoe overvloedig en rijk dit weefsel van nature is...

Wanneer alles energie is en energie altijd stroomt,

wanneer energie altijd langs de weg van de minste weerstand stroomt,

wanneer iedere vorm van energie soortgelijke energie aantrekt,

wanneer energie ophoopt daar waar het aantrekkelijk is,


dan zijn het niet de soorten die zich het beste aanpassen die overleven, dan bepalen efficiëntie en vreugde de patronen

waarlangs leven evolueert

én co-creëert


Niet langer houdbaar

Uit onderzoek is al eerder gebleken dat het werk van Darwin om herziening vraagt. Zo is er in Zweden een proef gedaan waaruit blijkt dat genetische eigenschappen niet alleen door erfelijkheid worden bepaald maar dat ook de condities waarin geleefd wordt genetische eigenschappen beïnvloedt. Maar ook Darwin zelf heeft niet willen claimen dat genetische eigenschappen uitsluitend door erfelijkheid worden bepaald. Op weg naar zijn sterfbed zei hij dat hij verkeerd begrepen is: "Er is geen reden te veronderstellen dat natuurlijke selectie het enige mechanisme achter de evolutie is."


Concepten zoals competitie, concurrentie en individualisme zijn de concepten die onze levens onnodig moeilijk maken


Maar nu, zoveel jaren later leven wij nog steeds met concepten zoals competitie, concurrentie en ook individualisme die in onze economie en samenleving diep geworteld zijn. En het zijn deze concepten die onze levens onnodig moeilijk maken en ons als samenleving niet dienen. Dit is de eerste reden waarom ik hier de evolutietheorie tegen het licht houdt. De tweede reden is omdat ik denk dat deze concepten ernstig verouderd zijn en eenvoudigweg niet aansluiten bij de fysica van het weefsel waarin wij leven.


Want alles is energie en energie stroomt in patronen waarin concepten als deze helemaal niet resoneren. En dat maakt dat er alle reden is om de evolutietheorie te herzien en ook aanpassing van ons maatschappelijk en economisch weefsel te overwegen. Want wanneer wij meegaan in de natuurlijke patronen van energie kunnen we in de evolutie van de mens

nog hele grote sprongen maken...


Evolutie volgens Darwin

De patronen van energie


Potentieel voor een nieuw wereldbeeld


​Alles is energie en energie stroomt langs de weg van de minste weerstand, energie trekt soortgelijke energie aan en energie hoopt zich op daar waar het aantrekkelijk is.

De soorten en individuen die zich het beste aanpassen overleven

In dit energetisch weefsel bepalen efficiëntie en vreugde de patronen waarlangs leven evolueert.

De soorten en individuen die zich het beste aanpassen overleven

Dit energetisch weefsel is onvoorwaardelijk en vreugdevol

​Wij leven op een implosie planeet in een explosie universum. De Aarde stelt zich open en is ontvangend, wij worden door heel krachtige creatiepatronen omringd.

Soorten passen zich aan de veranderende omstandigheden aan

​Soorten worden door deze invloeden aangepast en processen van creatie worden hierin steeds efficiënter gemaakt.

Alles trilt en alles staat onder lichtdruk

Iedere soort krijgt hierin een extreem talent om (binnen een bepaalde frequentie) het verrijken van de biosfeer (het transformeren en accumuleren van energie) steeds succesvoller te maken.

​Alles is energie, alles is deel van één energetisch accumulerend weefsel.

Alles werkt samen in patronen waarin het ophopen van energie op Aarde steeds succesvoller word gemaakt (steeds efficiënter en steeds innovatiever)

Effecten op de maatschappij

Effecten op de maatschappij

Maatschappelijk en economische verandering

Competitie, concurentie en individualisme

Samenleving, meer samenwerking tussen mensen onderling, samenwerking met andere soorten, onvoorwaardelijkheid, liefdevol

Sprongen in de menselijke evolutie

In de evolutietheorie van Darwin zijn twee aspecten vervat waarvan ik denk dat ze niet kloppen. De eerste is de aanname dat soorten zich aanpassen. De tweede is de aanname dat soorten dit doen om beter te overleven. Volgens Darwin leidt in de natuur de strijd om het bestaan tot natuurlijke selectie. Ik denk niet dat deze theorie langer houdbaar is, soorten passen zich niet aan ze worden aangepast. En niet om beter te overleven, maar alles leeft in een vrije creatieve stroom die in alle tonen efficiënt en vreugdevol is.


Evolutie is de uitwerking van creërende krachten doorheen de tijd waarin soorten door deze krachten worden aangepast en processen van creatie steeds efficiënter maakt


Bij mij is alles veranderd toen ik leven niet langer zag als een verzameling van soorten maar leven ben gaan zien als expressies van energie. Wanneer ik leven ben gaan zien als vormen van gekristalliseerde of liever kristalliserende energie. Het is veranderd wanneer ik besefte dat de Aarde deel van een energetisch kosmisch weefsel is, deel is van een weefsel dat trilt. Het is veranderd toen ik ben gaan zien dat er doorheen de evolutie van deze planeet steeds meer energie uit de kosmos is overgenomen en hier op Aarde in steeds meer leven is uitgekristalliseerd. Bij mij is alles veranderd wanneer ik besefte dat de Aarde geen gesloten systeem is, maar zich open stelt, dat ze ontvangend is en vruchtbaar.


De Aarde stelt zich open en is ontvangend


Leven, het is allemaal energie. Het is een voortdurende uitwisseling tussen implosies en explosies, tussen inhale en exhale, tussen accumuleren en transformeren waarin energie steeds van frequentie, gedaante en samenstelling verandert. Albert Einstein zei het al: Energy cannot be created or destroyed, it can only be changed from one form to another.” En Nikola Tesla zei al: “If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.”


Energie wordt vaak verkeerd begrepen, als iets wat uit het stopcontact komt. Maar dat is slechts elektriciteit. Alle leven is energetisch en bevind zich in een toestand van implosie (v) of explosie (m), die soms heel snel kan zijn en soms heel langzaam. Energie wil voortdurend opladen, dan ontladen en weer transformeren. Zoals bliksem in de atmosfeer. Eerst hoopt de energie zich op op op.., en dan KLABAM! ontlaad het in een nieuwe expressie. Waarna het transformeert, uit elkaar valt, opneembaar wordt gemaakt om in een volgende implosie opnieuw overgenomen te worden, oplaad en dan weer opnieuw ontlaad, weer in iets volgends uitkristalliseert.

Kristalliseren

Ik ben planten als kristallen gaan zien, als expressies waaraan kosmische energie word overgedragen (explosie) en door fotosynthese word overgenomen (implosie) en vervolgens in steeds meer plant uitkristalliseert. Ik ben ook alle andere leven als kristallen gaan zien, dieren, schimmels en (sommige) bacteriën gaan zien als expressies die de in planten opgehoopte energie overnemen (eten) en transformeren (verteren), en in de vorm van opneembaar voedsel (uitwerpselen) aan volgende soorten overdragen en zo de energie steeds opnieuw opneembaar maken en (wanneer ecosystemen niet ontwricht zijn) bodem steeds vruchtbaarder.


Alles wat leeft stroomt en kristalliseert volgens bepaalde frequenties in de meest efficiënte kristallenstructuur


Wat ik hier kristalliseren noem is anders dan wat gangbaar in de wetenschap onder kristalliseren verstaan wordt. Maar het helpt mij om energie en het weefsel waarin wij leven beter te begrijpen. Alles stroomt in implosies en explosies en alles ontstaat hierin zonder energie te ver-bruiken, alles ontstaat met energie ge-bruik. Alles wat leeft stroomt langs de weg van de minste weerstand en kristalliseert volgens bepaalde frequenties in de meest efficiënte kristallenstructuur.


Soorten passen zich niet aan, ze worden aangepast


Wie kijkt naar proeven met de zogenaamde Chladni plaat ziet dat bij iedere frequentie het zand een ander patroon aanneemt. Zie maar eens hoe op diezelfde wijze alle leven evolueert. In vormen van kevers, van vogels, van gebladerte, van wieren, van vissen, in vormen zoals die van jou en die van mij.


Soorten passen zich niet aan, ze worden aangepast. Ze worden door frequenties in het stromen langs de weg van de minste weerstand begeleid. Alle leven wordt volgens bepaalde frequenties in de meest efficiënte kristallenstructuur gestuurd. Wanneer (kosmische, lokale en genetische) frequenties veranderen, verandert de evolutie van soorten hierin mee.


Soorten worden aangepast


Soorten worden aangepast

Wie of wat God is, ik weet het niet, maar er zij licht. En ik zie dat licht in steeds meer leven uitkristalliseert. Wanneer de condities goed zijn gebeurt dat. En ik kan alleen maar zeggen dat ik als ongelovig opgevoede de laatste jaren meer met vragen dan met antwoorden leef. Van exacte wetenschap begrijp ik steeds minder en naar het ongrijpbare grijp ik steeds meer. Naar schepping die nog altijd voortduurt en naar bronning.


"Everything is energy and that's there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy, this is physics." Albert Einstein


De middeleeuwse wetenschap heeft zich destijds van het Christelijk denken willen bevrijden. En de klassieke en moderne wetenschappelijke mentaliteit heeft sindsdien rationaliteit en objectiviteit aangenomen als een duidelijke belofte van autonomie en vrijheid (die in overeenstemming was met zijn tijd, de burgerlijke revoluties van de XVII en XVIII eeuw). Als een soort trauma heeft deze breuk in het wetenschappelijke debat langdurige sporen nalaten. Er hangt nog steeds een taboe aan de aanwezigheid van spirituele taal wanneer deze geassocieerd wordt met ideeën over een bovenliggend doel. 'Termen zoals 'strategie' en 'taktiek' zijn filosofisch, spiritueel en twijfelachtig wanneer ze op planten en dieren worden toegepast.


Maar trillingen zijn een eigenschap van energie. Het stromen langs de weg van de minste weerstand, het aantrekken, het ophopen, het zijn allemaal eigenschappen van energie.

Dit is energie en dit is wat energie doet. Dit is het weefsel waarin wij leven. Dit is niet filosofisch of spiritueel, dit is fysica. Dat is het grote verschil dat ik hier wil duiden. God of geen God, groter plan of geen groter plan, we leven in een energetisch weefsel en ieder is hierin vrij om in God wel of niet te geloven.


Het weefsel waarin wij leven

Darwins werk heeft veel voor ons betekent, het heeft een grote invloed gehad op maatschappij, filosofie en religie. De acceptatie van de evolutie van soorten zoals Darwin die had voorgesteld had ondermeer als gevolg dat de mens als een diersoort en als onderdeel van de natuur beschouwd werd, niet langer als een levensvorm die boven de natuur staat.Maar Darwin leefde in een tijd waarin de natuur uit een samenstelling van soorten werd beschouwd, uit een verzameling van individuen. Het werd beschouwd als een strijd om het bestaan. En Darwin bedacht hierin dat de soorten die zich het beste aanpassen hun kans op overleving vergroten. Het ging Darwin om het aanpassingsvermogen van een soort of individu.


"The physical universe is basically playful" - Allan Watts


Maar dit veranderd allemaal wanneer alles als energie begrepen wordt. En dit veranderd allemaal wanneer begrepen wordt dat energie altijd stroomt, dat energie altijd langs de weg van de minste weerstand stroomt, dat iedere vorm van energie soortgelijke energie aantrekt en dat energie ophoopt daar waar het aantrekkelijk is.


Want als dat eigenschappen van energie zijn dan zijn het niet de soorten die zich het beste aanpassen die overleven, dan bepalen efficiëntie en vreugde de patronen waarlangs leven evolueert én co-creëert.


Het leven op Aarde is heel primitief "begonnen" en is doorheen de tijd steeds verder uitgedijd;

een weefsel dat evolueert en co-creëert


Van competitie naar co-creatie!

En voor wie bedenkt hoe het leven op Aarde ooit heel primitief "begonnen is" en bedenkt welke rijkdom er doorheen de tijd uit deze primitieve beginselen is ontstaan veranderd er nog veel meer. Wie dat bedenkt kan zien dat de biosfeer gedurende lange tijd steeds verder is gegroeid en steeds verder is uitgedijd. In patronen waarin steeds meer energie uit de kosmos aan de aarde is overgedragen en in steeds meer leven is opgehoopt. Alles is ontstaan en door geëvolueerd in patronen waarin dit ophopen van energie steeds succesvoller is verlopen.


Wij leven in een weefsel waarin alle leven meewerkt om het oogsten en ophopen van steeds meer energie in steeds meer voedsel steeds succesvoller te maken


Want wij leven niet in een wereld die uit materie bestaat (Max Planck). De Aarde is ook niet in een gesloten systeem met beperkte voorraden. Wij leven in een weefsel dat energetisch, vrouwelijk en mannelijk, metabolistisch, vruchtbaar en scheppend is. Wij leven op een implosie planeet (vrouwelijk) die in kosmische explosies (mannelijk) ondergedompeld wordt. Kijk maar eens naar kosmische beelden, dan zie je dat energie zich ophoopt en dan zie je dat het ophopen van die energie door condities wordt bepaald. En hier op Aarde gaat het net zo. We leven in een weefsel waarin alle leven meewerkt om het oogsten en ophopen van energie in steeds meer voedsel steeds succesvoller te maken. En ook hier wordt het succes hiervan door condities (frequenties) bepaald.


Hierin is de zon (en zijn ook andere sterren) een voedende bron en is de biosfeer een ophopend weefsel. Er wordt als het ware voortdurend energie / licht in onze aarde geduwd, het is wat ik 'lichtdruk' noem. En het succes van overname en ophopen wordt door transformatie bepaald, door de spijsvertering van voedsel.


Planten, dieren, schimmels en bacteriën, voor mij zijn het allemaal boeren. Want het zijn allemaal voedselproducenten. En zij produceren dit voedsel niet voor zichzelf maar zij produceren dit voedsel voor volgende soorten. Het is een voortdurend vinden, overnemen, transformeren en weer overdragen van voedsel, van vormen van energie. Alle soorten doen dit door zelf te eten.


Wanneer energie in de natuurlijke patronen kan stromen, en wanneer energie (in vormen van voedsel) goed kan transformeren en accumuleren neemt leven steeds meer in omvang toe en wordt het steeds succesvoller en steeds hoogwaardiger gemaakt. Niet in competitie maar in samenwerking. Op een vreugdevolle en speelse manier.


Wanneer energie in de natuurlijke patronen kan stromen wordt het steeds succesvoller en steeds hoogwaardiger gemaakt


Van overleven naar floreren en spelen!

Ook Ernst Götsch is ervan overtuigd dat het niet competitie is wat bepaald welke soorten overleven. Hij is ervan overtuigd dat alle leven samenwerkt en dit doet vanuit wat hij 'unconditional love' en 'inner pleasure' noemt. Götsch is de grondlegger van de zo genaamde syntropische lanfbouw. Götsch heeft ondertussen in Bahia Brazilië ruim 500 hectare onvruchtbaar land weer extreem vruchtbaar gemaakt en omgevormd naar hoogproductieve bossystemen. Niet door toedienen van meststoffen maar door ecosysteemprocessen te optimaliseren. Door de processen waarin energie van de Zon wordt overgenomen en in de Aarde wordt opgehoopt steeds succesvoller te maken. Door hierin (met de talenten van) andere soorten samen te werken.


"Alle wezens vervullen hun functie met intens plezier en onvoorwaardelijke liefde. Zij creëren condities waarin alle wezens gezamenlijk winnen en gezamenlijk genieten." - Ernst Götsch


Syntropische landbouw bevat een set van principes en technieken die het mogelijk maken om voedselproductie met natuurlijke dynamiek en regeneratie van bossen te verenigen en zo het geheel in het ophopen van energie steeds succesvoller te maken.


Maar ook hier veranderd "de strijd om het bestaan" wanneer je de patronen van energie onder de loupe neemt. Want als energie altijd langs de weg van de minste weerstand stroomt, wanneer iedere vorm van energie soortgelijke energie aantrekt en wanneer energie ophoopt daar waar het aantrekkelijk is dan bepalen efficiëntie en vreugde de patronen waarlangs leven stroomt en evolueert.


De frequenties en intenties die ons omringen zijn kristalhelder


Dan worden soorten aangepast op een wijze waarin ze in het stromen langs de weg van de minste weerstand steeds minder weerstand geven. Op een wijze waarin gelijke resonanties samenkomen. Ze worden aangepast op een wijze waarin ze in de patronen van energie steeds beter stromen. Op een wijze waarin ze in het oogsten en ophopen van energie steeds succesvoller zijn. Op een wijze waarin ze voedsel (vormen van energie) steeds beter transformeren en accumuleren, op een wijze waarin het geheel steeds energieker, steeds productiever en steeds hoogwaardiger wordt. En dit allemaal gevoed

door de kracht van de Zon.


Wij worden door heel krachtige creatiepatronen omringd...


Het levende weefsel is een lerend creatief systeem dat alle wegen onderzoekt en het goede / het beste behoudt. Leven stroomt en creëert in patronen die met de omgeving in harmonie zijn. Leven stroomt altijd in de meest efficiënte patronen die binnen die gegeven condities (frequenties) denkbaar zijn, en die patronen zijn goed. De frequenties en intenties die ons omringen, ze zijn kristalhelder.


Kristalhelder

Ik denk echt dat wij met aannames leven die niet kloppen en met concepten leven die onze levens al te lange tijd onnodig moeilijk maken en zo voor toenemende schaarste en ongeluk zorgen. Concepten zoals competitie, concurrentie en individualisme, ze zijn niet langer houdbaar. Nog even en ze vallen pardoes uit de boom van evolutie en vallen pardoes door de mand van ons maatschappelijk en economisch bestaan.


Want wij worden niet door schaarste maar door heel krachtige creatiepatronen omringd. Hierin helpt het niet de wereld als stoffelijk te begrijpen. Hierin helpt het niet de wereld als een gesloten systeem met beperkte voorraden te begrijpen. Het helpt de wereld als energetisch te begrijpen, als een weefsel dat vrouwelijk en mannelijk is, dat implodeert en explodeert, dat transformeert en accumuleert en in die patronen vruchtbaar is en groeit!


Wij leven in een weefsel waarin alle leven meewerkt om het oogsten en ophopen van steeds meer energie steeds succesvoller te maken. En dit weefsel stroomt in patronen waarin competitie, concurrentie en individualisme helemaal niet worden herkend. En zo worden de patronen waarlangs energie van nature stroomt en creëren kan door de uitwerking van deze concepten steeds verder ontwricht.


Maar wanneer wij in deze patronen meegaan en opnieuw leren deze patronen steeds succesvoller te maken kunnen we in de evolutie van de mens

nog hele grote sprongen maken...


Geeft dit aanleiding om ons maatschappelijk weefsel anders vorm te geven? Geeft dit aanleiding om relaties te herzien? Vraagt dit om andere relaties met voedsel. om andere relaties met andere soorten, om andere relaties met de Aarde en de Zon, om andere relaties tussen mensen onderling, om ander onderwijs, om ander bestuur, om andere zorg,

om andere economie...?


Geeft dit opnieuw toekomstperspectief...?


Voor mij staat vast, er ontstaat hiermee een zee aan nieuwe mogelijkheden

Ik kies alvast het ruime sop...


 

Van natuur als een kwetsbaar balancerend systeem begrijpen

Naar natuur als een krachtig creërend (energie ophopend) systeem begrijpen​

Van de Aarde als een gesloten systeem begrijpen

Naar de Aarde als een openstellend en energie ophopend systeem begrijpen

Van leven als een strijd om het bestaan begrijpen

Naar leven als een efficiënt, vreugdevol en betrouwbaar weefsel begrijpen

Van produceren met beperkte natuurlijke hulpbronnen

Naar produceren met onbeperkte natuurlijke creatiepatronen

Van ik ben een individu en ik moet met anderen concurreren

Naar ik ben deel van een energetisch vreugdevol geheel en mag met anderen co-creëren


Jos Willemsen - Enjoys creating vivacious environments by teaming with life...


Training

Speciaal voor wie van 'De mens als nuttige soort' een succes wil maken en zich met natuurlijke voedselproductie wil verbinden starten we in september deze vijfdaagse training syntropische landbouw bij Boeren in het Bos. Voor boeren én voor niet-boerenDe film 'JOS - de mens als nuttige soort' is nu te zien op Vimeo en Picl418 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Lieve Aarde

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page