top of page

Eco-effectief ondernemen, het grote nog weinig benut potentieel

De ondernemer draagt bij aan het groeiend succes van andere soorten,

en zo dragen deze soorten bij aan het groeiend succes van de ondernemer...

Door Jos Willemsen

 

Het is waar, er is ondertussen genoeg reden om als ondernemer met ethische motieven te verduurzamen. Maar wanneer andere soorten aan het succes van jouw onderneming bijdragen, dan slaat die ethiek ineens naar efficiëntie om.

 

Wanneer jouw onderneming aan het succes van andere soorten bijdraagt stelt dit deze soorten in staat om steeds talrijker te worden en gelijktijdig aan het groeiend succes van jouw onderneming bij te dragen: In het creëren van vruchtbare bodem, in toename van productie van voedsel en grondstoffen, in reductie van dure input, in verbeteren van veerkracht en draagkracht...  En dit is misschien nog wel veel duurzamer, veel leuker en per saldo misschien ook vele malen productiever. 

 

Decennia lang hebben we onze productieprocessen los of zelfs als een tegengestelde van natuurlijke processen gezien. De gevolgen van deze zienswijze worden steeds ingrijpender en tastbaarder. Grondstoffen worden steeds schaarser en biodiversiteit gaat steeds verder achteruit. De Aarde raakt steeds minder vruchtbaar en steeds minder productief, de koopkracht wordt door deze toenemende aftakeling per saldo steeds kleiner. 

Steeds meer komen we tot de conclusie dat onze huidige duurzaamheids-aanpak niet goed werkt. Dit heeft ten minste twee oorzaken: Het komt doordat we in het huidige discours rond duurzaamheid te veel de focus leggen op het verkleinen van onze negatieve ecologische impact, terwijl we ook met een vergrote impact positief aan de werking van ecosystemen kunnen bijdragen. Dit positief bijdragen komt in het huidige duurzaamheidsdenken nog niet of nauwelijks voor. En het komt ook doordat de gekozen aanpak steeds geld kost en zo wordt de mate van succes steeds door de omvang van het beschikbare budget bepaald. En dit budget is in deze aanpak steeds te klein. De oplossing is zo kleiner dan het probleem en daarom per saldo geen oplossing. 

Eco-effectieve ondernemers

Ondertussen ontstaan er steeds meer ondernemingen die het radicaal anders doen. Eco-effectieve ondernemers die niet een negatieve impact proberen te beperken maar juist positief aan de werking van ecosysteem-processen bijdragen. Eco-effectieve ondernemers die zorgen voor herstel en groei, en hier terwijl een winstgevende bedrijfsvoering op baseren. Doordat het hele levende systeem in staat wordt gesteld aan het overnemen en ophopen van zonne-energie mee te werken en terwijl energiematerie steeds hoogwaardiger te maken. Niet zelden tellen deze ondernemers op hun bedrijf zelfs meer biodiversiteit dan de natuurgebieden rondom.

Eco-effectief ondernemen creëert een economie waarin andere soorten in staat worden gesteld steeds talrijker te worden en steeds succesvoller te zijn. Het creëert een economie waarin mensen in staat worden gesteld om met andere soorten samen te werken en in deze samenwerking geld te verdienen. Succesvolle samenwerkingen tussen mensen en planten, dieren, schimmels en bacteriën waarin steeds meer zonlicht wordt overgenomen en dit licht in steeds meer leven uitkristalliseert. In steeds meer vruchtbare bodem, steeds meer voedsel, steeds meer grondstoffen, steeds meer biodiversiteit en steeds meer plezier.

de zon als voedende bron

explosie

zon.png
teamingwithlife-eco-effectief.png

de biosfeer als ophopend weefsel

implosie

teamingwithlife.info

Het grote nog weinig benut potentieel: Oogsten en ophopen

Wanneer je bedenkt dat het leven op deze aarde zo'n vier miljard jaar geleden heel primitief 'begonnen is' en uit dit primitieve leven zo'n rijke groenblauwe biosfeer is ontstaan dan kun je bedenken dat gedurende lange tijd steeds meer energie van ondermeer de zon aan de Aarde is overgedragen en in de biosfeer is opgehoopt. Wanneer je dit patroon van overnemen en ophopen herkent dan kun je bedenken dat hierin gedurende lange tijd materie (of liever energiematerie) steeds hoogwaardiger is geworden, bodem steeds vruchtbaarder en de Aarde steeds productiever. Dan kun je bedenken dat alles wat hierin geleefd heeft aan deze productie en aan dit ophopen heeft bijgedragen en dat er dus in de gevestigde kringlooptheorie een hele grote 

Wanneer je dit bijdragen begrijpt kun je ook bedenken dat het mogelijk is te produceren op een wijze waarin al deze soorten aan het oogsten en ophopen van zonne-energie meewerken en zo aan een steeds maar toenemende productie meewerken in patronen waarin tegelijk ook de biodiversiteit steeds meer toeneemt. En dat dit oogsten en ophopen een heel groot en nog weinig benut potentieel bevat. 

Steeds meer zonne-energie oogsten en in steeds meer leven ophopen

2022

1% humus

10.000 wormen / ha

2000 pissebedden / ha

200 duizendpoten / ha

10 vogelsoorten / ha

0 eieren / ha / jr

0 pruimen / ha / jr

0 noten / ha / jr

2025

2% humus

50.000 wormen / ha

10.000 pissebedden / ha

1000 duizendpoten / ha

30 vogelsoorten / ha

10.000 eieren / ha / jr

100.000 pruimen / ha / jr

10.0000 noten / ha / jr

2030

4% humus

500.000 wormen / ha

200.000 pissebedden / ha

10.000 duizendpoten / ha

70 vogelsoorten / ha

100.000 eieren / ha / jr

10.000.000 pruimen / ha / jr

100.000 noten / ha / jr

DSC00621_edited_edited_edited.jpg

We hebben een economie nodig die andere soorten in staat stelt steeds talrijker te worden en steeds succesvoller te zijn. Steeds succesvoller in het overnemen van zonlicht en dit licht in steeds meer leven uit te kristalliseren. 

Van sustainability naar createability*: Andere soorten tot ophopen in staat stellen

Eco-effectief ondernemen gaat voorbij het circulaire gedachtegoed. In deze benadering worden kringlopen niet gesloten maar worden cycli juist opengesteld en worden soorten in staat gesteld steeds meer energie en steeds meer mineralen over te nemen en als voedsel in deze cycli op te hopen. In deze benadering wordt natuur niet beschermd maar worden soorten in staat gesteld om steeds talrijker te worden en in het creëren van steeds meer leven succesvol te zijn. Natuurlijke creatiepatronen worden hierin benut, de patronen waarlangs leven evolueert, creëert en uitdijt. In dit natuurlijk uitdijen ontstaat steeds meer voedsel, ontstaan steeds meer bruikbare grondstoffen, ontstaat steeds meer bruikbare energie en er ontstaat steeds meer biodiversiteit.

In deze benadering werken ondernemers, planten, dieren, schimmels en bacteriën gezamenlijk toe naar het vormen van robuuste ophopende ecosystemen en robuuste ophopende verdienmodellen. Met eco-effectief ondernemen maken we de sprong van sustainability naar createability: Naar "giving life the ability to create ever more life!"

* Createability is een nieuwe door Jos Willemsen voorgestelde term

teamingwithlife83.jpg
teamingwithlife84.jpg
teamingwithlife110.jpg

dominerend

gelijkwaardig

 

gedijend

sustainability

life has sustained for billions of years

ecologische voetafdruk minimaliseren

soorten (proberen te) beschermen

omgaan met beperkte voorraden

samenwerkend

uitdijend

createability

life has created for billions of years

ecologische voetafdruk optimaliseren (positief bijdragen)

met andere soorten samenwerken

overvloed creëeren

teamingwithlife.info

Met grondgebonden ondernemingen samenwerken

Natuurlijk zijn niet alle ondernemingen grondgebonden, niet alle ondernemingen kunnen een eenvoudige eco-effectieve stap maken. Maar ondernemers die hun onderneming willen verduurzamen kunnen wel een samenwerking met grondgebonden ondernemingen overwegen.

 

Een dergelijke aanpak kan interessanter zijn dan de duurzaamheidsopgave (met technologische oplossingen) binnen het eigen bedrijf op te lossen. Dit omdat investeringen die de negatieve impact van het eigen bedrijf verkleinen maar beperkt doeltreffend zijn en deze investeringen hebben vaak een overwegende kostenpost die vaak ook duur is. Investeringen die positief aan ecosystemen bijdragen zijn meer doeltreffend en stellen de ondernemer in staat de gangbaar overwegende kostenposten naar overwegende verdienmodellen om te buigen. Met een koppeling aan eco-effectief ondernemen is het mogelijk met minder investering meer te bereiken. Zo kun je als niet-grondgebonden onderneming toch eco-effectief zijn en zo op een duurzame toekomst een veel grotere impact hebben. 

teamingwithlife-oz22

"It is in our culture to believe that in order to have a healthy ecosystem we have to sacrifice the economy, and in order to have a healthy economy we have to sacrifice the ecosystem. Part of my lunacy is I would believe we can have both"  -  Joel Salatin

Eco-effectief ondernemen: Van de negatieve impact verkleinen naar positieve bijdragen vergroten

0

-

+

<     Het spectrum van negatieve impact verkleinen        >

                                 sustainability

- De impact is hoewel minder negatief nog steeds negatief

- Natuur (proberen te) beschermen

- Kringlopen (proberen te) sluiten

- Vaak technologisch en zonder hulp van andere soorten

- Handelen vanuit een mechanisch-materialistisch wereldbeeld

- Vaak met een overwegende kostenpost

Producten ontwerpen

- Ontwerpen om na gebruik afval opnieuw als grondstof

  te benutten

- Ontwerpen om minimaal te vervuilen

Processen en landschappen ontwerpen

- Ontwerpen om zo weinig mogelijk energie te ver-bruiken

- Aan andere soorten een habitat geven

<       Het spectrum van positief bijdragen vergroten         >

                                   createability*

- De impact is werkelijk herstellend en groeiend

- Met (talenten van) andere soorten samenwerken

- Zonne-energie oogsten en in steeds meer leven ophopen

- Andere soorten tot ophopen (van energiematerie) in staat stellen

- Handelen vanuit een energetisch - 'living system' wereldbeeld

- Een overwegend verdienmodel

Producten ontwerpen

- Ontwerpen om na gebruik andere soorten in staat te stellen aan

  hoogwaardige transformatie en hoogwaardige accumulatie bij te dragen

- Ontwerpen om andere soorten in staat te stellen aan herstel en verschoning

  bij te dragen 

Processen en landschappen ontwerpen

- Ontwerpen om zo veel mogelijk energie te ge-bruiken en steeds meer

  energie in de levende biosfeer op te hopen

- Andere soorten in staat te stellen aan het oogsten en ophopen van energie /

  energiematerie mee te werken

- Creatie van natuurwaarden als unique selling point

Bekende voorbeelden van eco-effectieve ondernemers

Joel Salatin vormde met zijn familiebedrijf de "worn out pastures" om tot één van de meest productieve en meest biodiverse van Virginia USA en werd door Time Magazine tot de meest innovatieve boer uitgeroepen.

 

Ernst Götsch vormde in Brazilië ruim 500 hectare onvruchtbaar land om naar extreem vruchtbaar land. Er stromen weer beekjes waar iedereen vergeten was dat ze er ooit waren, jagers komen bij hem jagen (vindt hij niet leuk) omdat er zoveel wild zit en voor zijn cacao ontvangt hij 3x de normale marktprijs omdat de kwaliteit zo goed is.

Mark Shepard vormde zwaar gedegradeerd monocultuur-maisakkers naar hoogproductieve polycultuur agro-bossystemen om.

Voorbeelden van Zeeuwse ondernemers die met het eco-effectief ondernemen een begin maken

Campingpark ONS BUITEN maakt van het bijdragen aan natuurwaarden een unique selling point.

Voedselbron Graauw creëert een voedselbos en is begonnen met de aanleg van hoogproductieve syntropische agroforestry systemen.

Oranjehof is één boerderij met vele boeren die samen van de productie van steeds meer voedsel en de creatie van steeds meer biodiversiteit een succes maken.

syn2_edited.jpg

"Ik kan werkelijk niets bedenken dat mij voor de toekomst meer hoop en meer vreugde geeft dan dit'

bottom of page